شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

کسب رکورد تولید 6206 تن محصولات شرکت در آذرماه 97 پس از هشت سال بر کلیه سهامداران، کارگران و مدیران زحمتکش مبارکباد

اطلاعات بیشتر

بازدید فرماندار محترم لنجان از سایت شماره دو شرکت نسوز اذر به مناسبت روز کارگر.

اطلاعات بیشتر

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 991230 (اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1399/11/13

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 99/12/30
مشاهده مطلب
1399/11/13

گزارش فعالیت دوره 1 ماهه منتهی به 99/06/31
مشاهده مطلب
1399/11/12

مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
مشاهده مطلب
1399/11/12

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
مشاهده مطلب
1399/10/21

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 99/05/31
مشاهده مطلب
1399/10/21

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 99/03/31 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1399/10/21

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 99/04/31
مشاهده مطلب
1399/10/21

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
مشاهده مطلب
1399/10/21

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1399/10/21

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 99/03/31 ( حسابرسی نشده) (اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1399/10/21

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 99/03/31 ( حسابرسی نشده)
مشاهده مطلب
1399/10/21

اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
مشاهده مطلب
1399/10/21

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 99/03/31 (اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1399/10/21

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 99/03/31
مشاهده مطلب
1399/10/20

پیشنهاد هیئت مدبره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
مشاهده مطلب
1399/10/20

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
مشاهده مطلب
1399/9/2

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1399/02/31
مشاهده مطلب
1399/9/2

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1399/9/1

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
مشاهده مطلب
1399/9/1

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
مشاهده مطلب
1399/9/1

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29
مشاهده مطلب
1399/9/1

شفاف سازی در خصوص شایعه،خبر یا گزارش منتشر شده
مشاهده مطلب
1399/2/16

صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 98/12/29 (حسابرسی شده)
مشاهده مطلب
1399/2/16

گزارش فعالیت هیات مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 98/12/29
مشاهده مطلب
1399/2/16

صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 98/12/29 (حسابرسی نشده)
مشاهده مطلب
1399/2/16

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 99/01/31
مشاهده مطلب
1399/2/16

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 98/12/29 (حسابرسی نشده)
مشاهده مطلب
1399/2/16

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 98/12/29
مشاهده مطلب
1399/2/16

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره منتهی به 98/12/29
مشاهده مطلب
1399/2/16
12
iaf.png iso.png