اولین آزمون استخدامی شرکت نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1402/12/13

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مشاهده مطلب
1402/12/13

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1402/12/13

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مشاهده مطلب
1402/12/13

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مشاهده مطلب
1402/12/13

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
مشاهده مطلب
1402/12/13

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
مشاهده مطلب
1402/12/13

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مشاهده مطلب
1402/12/13

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
مشاهده مطلب
1402/12/13

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - طی کردن مراحل تولید آزمایشی کوره دوار- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مشاهده مطلب
1402/12/13

گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 14001229
مشاهده مطلب
1402/12/2

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 14001229
مشاهده مطلب
1402/12/2

صورت های مالی سال مالی منتهی به 14001229(حسابرسی نشده)
مشاهده مطلب
1402/12/2

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
مشاهده مطلب
1402/12/2

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به14001229
مشاهده مطلب
1402/12/1

صورت های مالی سال مالی منتهی به 14001229 (حسابرسی شده) شرکت تکافو
مشاهده مطلب
1402/12/1

صورت های مالی سال مالی منتهی به 14001229 (حسابرسی شده) شرکت نسوز قشم
مشاهده مطلب
1402/12/1

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 14001130
مشاهده مطلب
1402/12/1

معرفی یا تغییر در اعضای هیئت مدیره
مشاهده مطلب
1402/11/30

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۱۰۳۰
مشاهده مطلب
1401/2/6

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده(اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1401/2/6

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
مشاهده مطلب
1401/2/6

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۹۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1401/2/6

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۹۳۰ (حسابرسی نشده)
مشاهده مطلب
1401/2/6

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۹۳۰
مشاهده مطلب
1401/2/6

جزییات هزینه های انرژی
مشاهده مطلب
1401/2/6

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
مشاهده مطلب
1401/2/6

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - به ظرفیت رسیدن کوره دوار شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰۱۲۲۹
مشاهده مطلب
1401/2/6

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۶۳۱ (حسابرسی شده)
مشاهده مطلب
1401/2/6

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۸۳۰
مشاهده مطلب
1401/2/5
123456
iaf.png iso.png