شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

کسب رکورد تولید 6206 تن محصولات شرکت در آذرماه 97 پس از هشت سال بر کلیه سهامداران، کارگران و مدیران زحمتکش مبارکباد

اطلاعات بیشتر

 

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۱۰۳۰
مشاهده مطلب
1401/2/6

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده(اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1401/2/6

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
مشاهده مطلب
1401/2/6

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۹۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1401/2/6

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۹۳۰ (حسابرسی نشده)
مشاهده مطلب
1401/2/6

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۹۳۰
مشاهده مطلب
1401/2/6

جزییات هزینه های انرژی
مشاهده مطلب
1401/2/6

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
مشاهده مطلب
1401/2/6

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - به ظرفیت رسیدن کوره دوار شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰۱۲۲۹
مشاهده مطلب
1401/2/6

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۶۳۱ (حسابرسی شده)
مشاهده مطلب
1401/2/6

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۸۳۰
مشاهده مطلب
1401/2/5

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰(اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1401/2/5

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰(اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1401/2/5

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰
مشاهده مطلب
1401/2/5

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اطلاع رسانی در خصوص انعقاد قراداد خرید دولومیت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰۱۲۲۹
مشاهده مطلب
1401/2/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۶۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تکافو)
مشاهده مطلب
1401/2/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۶۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نسوز قشم)
مشاهده مطلب
1401/2/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰۶۳۱ (حسابرسی نشده)
مشاهده مطلب
1401/2/5

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مشاهده مطلب
1401/2/5

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اطلاع رسانی در خصوص اتمام قراداد اجاره کارگاههای- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰۱۲۲۹
مشاهده مطلب
1401/2/5

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اطلاع رسانی در خصوص راه اندازی آزمایشی کوره دوار- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰۱۲۲۹
مشاهده مطلب
1401/2/5

افشای جزئیات زمین و ساختمان
مشاهده مطلب
1401/2/5

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/05/31
مشاهده مطلب
1401/2/5

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
مشاهده مطلب
1401/2/5

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره
مشاهده مطلب
1401/2/5

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/04/31
مشاهده مطلب
1401/2/5

اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1401/2/5

اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
مشاهده مطلب
1401/2/5

اگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (به جز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مشاهده مطلب
1401/2/5

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30(اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1401/2/5
12345
iaf.png iso.png