شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

کسب رکورد تولید 6206 تن محصولات شرکت در آذرماه 97 پس از هشت سال بر کلیه سهامداران، کارگران و مدیران زحمتکش مبارکباد

اطلاعات بیشتر

بازدید فرماندار محترم لنجان از سایت شماره دو شرکت نسوز اذر به مناسبت روز کارگر.

اطلاعات بیشتر

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مشاهده مطلب
1400/2/25

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره 12 ماهه منتهی به 99/12/30
مشاهده مطلب
1400/2/25

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مشاهده مطلب
1400/2/25

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 99/12/30
مشاهده مطلب
1400/2/25

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/01/31
مشاهده مطلب
1400/2/12

توزیع گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام
مشاهده مطلب
1400/2/11

صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 99/12/30 (حسابرسی شده)
مشاهده مطلب
1400/2/11

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 99/12/30
مشاهده مطلب
1400/2/11

صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 13991230 (حسابرسی نشده)
مشاهده مطلب
1400/2/11

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
مشاهده مطلب
1400/2/11

صورتهای مالی سال مالی منتهی به99/12/30 (حسابرسی نشده)
مشاهده مطلب
1400/2/11

گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 991230
مشاهده مطلب
1400/2/11

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 99/12/30
مشاهده مطلب
1400/2/11

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 99/12/30
مشاهده مطلب
1400/2/11

آگهی ثبت افزایش سرمایه
مشاهده مطلب
1400/2/11

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
مشاهده مطلب
1400/2/11

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 99/12/30 (حسابرسی شده)(شرکت نسوز قشم)
مشاهده مطلب
1400/2/11

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 99/12/30 (حسابرسی شده)(شرکت تکافو)
مشاهده مطلب
1400/2/11

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 99/12/30
مشاهده مطلب
1400/2/11

افشای اطلاعات با اهمیت - (سایر اطلاعات با اهمیت - اطلاع رسانی در مورد قرارداد اجاره واحد یک با ذوب آهن -گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/12/29
مشاهده مطلب
1400/2/11

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
مشاهده مطلب
1400/2/8

افشای اطلاعات با اهمیت - (سایر اطلاعات با اهمیت - اطلاع رسانی در مورد قرارداد اجاره واحد یک با ذوب آهن -گروه ب) منتهی به سال مالی 99/12/30
مشاهده مطلب
1400/2/8

اعلامیه پذیره نویسی عمومی
مشاهده مطلب
1400/2/8

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 98/12/29( اصلاحیه )
مشاهده مطلب
1400/2/8

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 99/11/30
مشاهده مطلب
1400/2/8

افشای اطلاعات با اهمیت - (سایر اطلاعات با اهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری گروه ب) منتهی به سال مالی 99/12/30
مشاهده مطلب
1400/2/8

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 99/10/30 (اصلاحیه)
مشاهده مطلب
1400/2/8

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 99/10/30
مشاهده مطلب
1400/2/8

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 99/09/30 (حسابرسی نشده)
مشاهده مطلب
1400/2/8

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
مشاهده مطلب
1400/2/8
1234
iaf.png iso.png