شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

کسب رکورد تولید 6206 تن محصولات شرکت در آذرماه 97 پس از هشت سال بر کلیه سهامداران، کارگران و مدیران زحمتکش مبارکباد

اطلاعات بیشتر
آجر های دولومیتی آمار بازدید: 7776
آجر دولومیتی

Pich-Bonded Dolomite Brick AZAR-D40PC
AZAR-D40PC

Chemical Analysis

AL2O3
%
Min   1
Fe2O3

Max    1.50
SiO2
%
Max  1
CaO2
%
Min   53   
MgO

Min   38


Physical Properties

Bulk Density (Db.)
g/cm3
min2.90
Apparent Porosity (Po.)
Vol-%
max6.50
Cold Crushing Strength at 20(c.c.s)
kg/cm2
min150
Total Carbon
%
min 4
Residual Crabon (after finig at 1000)
%
Min  1.50
Storage Limit
days
15

Pich-Bonded Dolomite Brick AZAR-D40PT
AZAR-D40PC

Chemical Analysis

AL2O3
%
MAX   1
Fe2O3

Max    1.50
SiO2
%
Max  1
CaO2
%
Min   53   
MgO

Min   38


Physical Properties

Bulk Density (Db.)
g/cm3
min2.85
Apparent Porosity (Po.)
Vol-%
max 8
Cold Crushing Strength at 20(c.c.s)
kg/cm2
min 200
Total Carbon
%
       4-6
Residual Crabon (after finig at 1000)
%
        2-4
Storage Limit
days
     45

iaf.png iso.png