اولین آزمون استخدامی شرکت نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر
آجر های منیزیتی آمار بازدید: 8117
آجر منیزیتی آجر منیزیتی

Mahnesite Brick AZARMAG-92
AZARMAG-92

Chemical Analysis

mgo
%Min    91
Al2O3
%Max    1
Fe2O3
%Max    2
CaO
%Max   3.50    
SiO2
%Max   2.50


Physical Properties

Bulk Density (Db.)
g/cm3
min   2.85
Apparrent Porosity (Po.)
Vol-%16-20
Cold Crushing Strength(c.c.s)
Kg/cm2
Min   400
Magnesite Brick AZARMAG-95
AZARMAG-95

Chemical Analysis

AL2O3%Max   1
Fe2O3%
Max    1.50
SiO2%
Max   1
CaO%Max   2
MgO%Min    95


Physical Properties

Bulk Density (Db.)g/cm3Min  2.90
Apparent Porosity (Po.)Vol-%14-18
Cold Crushing Strength (c.c.s)kg/cm2Min 500
Magnesite Brick AZARMAG-97E
AZARMAG-97E

Chemical Analysis

AL2O3%Max    3.0
Fe2O3%
Max    0.6
SiO2%Max    0.6
CaO%Max    1.5
MgO%Min     97


Physical Properties

Bulk Density (Db.)g/cm3Min 2.95-3
Apparent Porosity (Po.)Vol-%16-18
Cold Crushing Strength (c.c.s)kg/cm2Min 600-700
Refractoriness sk40
Magenesia Chrome Brick AZAR- MC80
Raw Material Base

Chemical Analysis

Al2O3%Max   3.50
Cr2O3%Max   7.50
Fe2O3%
Max    5.50
SiO2%Max   1.50
CaO%Max   1.80
MgO%Min    76


Physical Properties

Bulk Density (Db.)g/cm3
Min  2.80
Apparent Porosity (Po.)Vol-%16-20
Cold Crushing Strength (c.c.s)kg/cm2400-600
Refractoriness ºC1900
RUL(T 0.5) ºC1500
Magenesia Chrome Brick AZAR- MC80 F
AZAR-MC80 F

Chemical Analysis

AL2O3%Max    4
Fe2O3%Max    2.5
SiO2%Max    1.50
CaO%Max    2.5
MgO%
Min     80
Cr2o3%Max    4.50


Physical Properties

Bulk Density (Db.)
g/cm3
2.90
Apparent Porosity (Po.)Vol-%Max 22
Cold Crushing Strength (c.c.s)kg/cm2400-600
RefractorinessºC1900
RUL(T 0.5)ºC Min 1550
HMORKg/cm2 Min 80
Magenesia Chrome Brick AZAR- MC83
AZAR-MC83

Chemical Analysis

AL2O3
%Max    3.50
Fe2O3
%
Max    4.50
SiO2
%Max    1.60
CaO
%Max    1.60
Cr2o3
%Max    7.50
MgO%Min     78


Physical Properties

Bulk Density (Db.)g/cm32.85
Apparent Porosity (Po.)Vol-%16-20
Cold Crushing Strength (c.c.s)kg/cm2400-600
Refractoriness ºC1900
RUL(T 0.5)ºC1500
Magnesia Spinel Brick AZAR-MA85
Raw Material Base              Spinel,Dead Burned Magnesia

Chemical Analysis

AL2O3%Max    10.0
Fe2O3%Max    1
SiO2%Max    1
CaO%Max    1.50
MgO%
Min     85.0
Cr2o3%            0.00


Physical Properties

Bulk Density (Db.)
g/cm3
2.80-2.90
Apparent Porosity (Po.)Vol-%16-19
Cold Crushing Strength (c.c.s)kg/cm2Min500-700
RefractorinessºC1900
RUL(T 0.5)ºC 1650
Magnesia Spinel Brick AZAR-MA80
Raw Material Base              Spinel,Dead Burned Magnesia

Chemical Analysis

AL2O3%Max    13.0
Fe2O3%Max    0.70
SiO2%Max    1
CaO%Max    1.50
MgO%
Min     80.0
Cr2o3%            0.00


Physical Properties

Bulk Density (Db.)
g/cm3
2.80-2.90
Apparent Porosity (Po.)Vol-%16-19
Cold Crushing Strength (c.c.s)kg/cm2Min500-700
RefractorinessºC1700
RUL(T 0.5)ºC 1650
iaf.png iso.png